- Algemene Voorwaarden - Privacy - Cookies - Copyright - Disclaimer - Over ons -


Training en coaching

Triathlon is meer dan het beoefenen van drie sporten, wilt u begeleiding , coaching of advies over zwemmen, fietsen en hardlopen, neem dan contact op.

Oog voor detail

Het zijn vaak kleine dingen die een groot verschil maken. Samen werken aan details om je doel te bereiken.

Meten is weten

Met de huidige technologie kan je van alles meten. Maar weten wat je meet en hoe is punt twee. En ook je gevoel is van belang en moet je niet vergeten

Algemene Voorwaarden StaticMotion

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
BW: Burgerlijk Wetboek
Multimediawerk: Fotografische werken, filmwerken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde Multimediawerken op ïïn lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Multimediawerk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, USB of memory stick.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
Opdrachtnemer: StaticMotion en/of StaticMotion Videographics en/of StaticMotion Training en Coaching.
Opdrachtgever: de opdrachtgever c.q. wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Evenement: de door opdrachtnemer georganiseerde activiteit.
Deelnemer: de opdrachtgever c.q. wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de Opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.
2.3 Indien ïïn of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Offerte

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening. Opdrachtnemer heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige opdrachten.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Opdrachtnemer onder meer zal kunnen aanknopen bij:
(i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers,
(ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door opdrachtnemers in rekening worden gebracht en
(iv) de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de prijsverhoging.
4.4 Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de Opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een prijs overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien meer activiteiten of handelingen nodig zijn, dan wel omstandigheden dermate veranderd zijn, dan waarmee Opdrachtnemer voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst rekening heeft gehouden of kan houden. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de prijsverhoging.
4.6 Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen in EURO´s en exclusief BTW, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

5. Opdracht


5.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
5.3 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Opdrachtnemer. Deze aanvaarding kan blijken uit:
(i) ondertekening van de offerte,
(ii) een bevestiging per e-mail, gestuurd vanaf e-mail adres van de Opdrachtgever,
(iii) het sturen door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging per e-mail of post.
5.4 Opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.5 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Opdrachtnemer is geretourneerd.
5.6 Annulering van de opdracht kan alleen schriftelijk plaats vinden.
5.7 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever vier weken of langer voor aanvang van de opdracht, zal 25% van de totale offerte of opdrachtovereenkomst in rekening worden gebracht.
5.8 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever binnen vier weken voor aanvang en om welke reden dan ook, heeft Opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding,verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
5.9 Indien er sprake is van overmacht bij de Opdrachtgever bij het annuleren van een opdrachtovereenkomst, zal er een regeling worden getroffen waarbij dan wel de overeenkomst wordt ontbonden, dan wel de overeenkomst wordt aangehouden tot nader orde.
5.10 Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
5.11 Onder overmacht met betrekking tot de opdrachtovereenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, met name vertraging en/of gebreken van toeleveranciers en/of ziekte van personeel en/of crewleden van Opdrachtnemer.
5.12 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Opdrachtnemer werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

6. Factuur en betaling

6.1 De Opdrachtgever zal de factuur van Opdrachtnemer op onjuistheden controleren. Indien de Opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
6.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
6.3 De Opdrachtgever verricht de aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
6.4 Indien Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 3% per maand.
6.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van ïïn of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitenrechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Eïn en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.
6.6 Geen enkel gebruik van het Multimediawerk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Opdrachtnemer dan ook. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van de Multimediawerken toe totdat volledige betaling heeft plaats gevonden.
6.7 Bij niet betaling heeft Opdrachtnemer het recht reeds geleverde zaken bij de opdrachtgever terug te halen. De Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.

7. Controle

7.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Opdrachtnemer aan te wijzen RA/AA accountant.
7.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Opdrachtgever dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Bovendien zal de Opdrachtgever alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Opdrachtnemer voldoen.

8. Levering Multimediawerken c.q. Beelddragers

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever tot het moment dat de Beelddragers door Opdrachtnemer onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Multimediawerken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Opdrachtnemer vastgesteld.
8.4 Indien Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Opdrachtnemer het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
8.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.7 Alle door Opdrachtnemer in de overeenkomst genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, zal de termijn worden verlengd. Excessieve overschrijding kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Een van tevoren overeengekomen leveringstijd wordt in geval van overmacht verlengd met de termijn van die overmacht. Ieder van de partijen heeft echter recht de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht langer dan vier weken heeft geduurd.

9. Bezit/eigendom Multimediawerken

9.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Opdrachtnemer geleverde Multimediawerken aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)bestanden, blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
9.3 Alle door Opdrachtnemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
9.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Opdrachtgever blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Opdrachtnemer zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Opdrachtnemer.
10.2 Indien niet anders is overeengekomen en Multimediawerken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Opdrachtnemer.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Opdrachtnemer is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Opdrachtgever gehouden de schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager en andere ter beschikking gestelde zaken in het beheer van de Opdrachtgever onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de herstelkosten door de Opdrachtgever.

12. Zichtzendingen

12.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
12.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Multimediawerken die niet worden gebruikt, dienen door de Opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
12.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Multimediawerken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Opdrachtgever gehouden de schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt te vergoeden.
12.4 De Opdrachtgever is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Opdrachtnemer, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Multimediawerken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

13. Garantie

13.1 Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook en zijn vervaardigd conform de specificaties in het ontwerpstadium.
13.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Opdrachtnemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Opdrachtnemer vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan haar te verschaffen.
13.3 De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de Opdrachtgever of derden reparaties en/of wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak.

14. Klachten en reclamaties

14.1 De Opdrachtgever dient de geleverde Multimediawerken bij aflevering of zo spoedig als daarna mogelijk is te onderzoeken. De Opdrachtgever dient na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld worden ten behoeve van normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2 Klachten inzake de geleverde zaken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de zaken schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld. De Opdrachtnemer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.
14.3 Eventuele reclamaties met betrekking tot door Opdrachtnemer geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen tien werkdagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, bij Opdrachtnemer te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden.
14.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en op de wijze zoals door Opdrachtnemer aangegeven.

15. Internet

15.1 De Opdrachtgever zal van de Multimediawerken geen andere kopieën maken -digitaal of anderszins- dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Multimediawerk wissen dan wel vernietigen.
15.2 De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Multimediawerk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Opdrachtnemer verstrekken.

16. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Multimediawerk door Opdrachtgever dient de Opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Opdrachtnemer te doen toekomen.

17. Auteursrecht

17.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde, berusten bij Opdrachtnemer. De Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten zoals genoemd in de gesloten overeenkomst. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.2 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18. Licentie

18.1 Toestemming voor gebruik van een Multimediawerk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
18.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot ïïnmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Opdrachtnemer, hebben bedoeld.
18.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
18.4 Indien door Opdrachtnemer toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

19. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

20. Inbreuk op auteursrecht

20.1 Elk gebruik van een Multimediawerk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Opdrachtnemer.
20.2 Bij inbreuk komt Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Naamsvermelding

21.1 De naam van Opdrachtnemer dient duidelijk bij een gebruikt Multimediawerk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Multimediawerk in de publicatie te worden opgenomen.
21.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
21.3 Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Multimediawerk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Opdrachtnemer op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Opdrachtnemer tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

22. Persoonlijkheidsrechten

22.1 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Multimediawerk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Opdrachtnemer conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
22.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

23. Rechten van derden

23.1 De Opdrachtgever die een Multimediawerk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken te dier zake.
23.2 Opdrachtnemer is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

24. Deelname Evenement

24.1 Deelname door Deelnemer aan een Evenement gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
24.2 Opdrachtnemer is bij overmacht als (extreme)weersomstandigheden en overwachte externe omstandigheden gerechtigd het Evenement aan te passen en/pf te annuleren.
24.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemer uit te sluiten van deelname aan een Evenement.
24.4 Deelnemer dient een medische contra-indicatie voor een Evenement door te geven aan Opdrachtnemer.
24.5 Het is Deelnemer niet toegestaan deel te nemen aan een Evenement indien hij/zij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

25. Portretrecht in het kader van een Evenement

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Opdrachtnemer voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

26. Persoonsgegevensin het kader van een Evenement

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Opdrachtnemer opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Opdrachtnemer tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het deelnemen van het Evenement toestemming aan de Opdrachtnemer tot openbaarmaking van zijn naam en (wedstrijd)resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in (dag)bladen en via internet. Op de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Opdrachtnemer is tevens het Privacy Statement van de Opdrachtnemer van toepassing.

27. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

27.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
27.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, welke door de Opdrachgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen.
27.3 De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
27.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, en/of- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
27.5 Deelname aan een Evenement door Deelnemer geschiedt op eigen risico.
27.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden van Deelnemer, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten. Opdrachtnemer is voorts nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen.
27.7 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan een Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
27.8 De Deelnemer dient zich afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
27.9 De Deelnemer vrijwaart de Opdrachtnemer voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het Evenement plaats kunnen vinden in bossen, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de Opdrachtnemer hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
27.10 De Deelnemer vrijwaart de Opdrachtnemer voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.

28. Medewerking Opdrachtgever

28.1 De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Voorts is de Opdrachtgever gehouden om de medewerking te verlenen die Opdrachtnemer noodzakelijk acht voor het op juiste wijze kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, zoals onder meer het beschikbaar houden van de medewerkers van de Opdrachtgever op de overeengekomen tijden en het desgevraagd ter beschikking stellen van deugdelijke kantoor- en/of onderzoeks-faciliteiten met passende voorzieningen. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever volledig aan de genoemde verplichtingen heeft voldaan.
28.2 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

29. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

30. Ontbinding

30.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke uit deze of enig andere met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht zonder enige in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Opdrachtnemer ten laste van de Opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
30.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
(i) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
(ii) de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

31. Faillissement/surseance

31.1 Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of sursïance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
31.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
31.3 Bestaande vorderingen worden direct opeisbaar.

32. Wijzigingen

32.1 StaticMotion Videographics is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
32.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
32.3 Grote inhoudelijk wijzigingen worden (bij voorbaat) met de opdrachtgever besproken.

33. Rechts- en forumkeuze

33.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
33.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
33.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

StaticMotion Videographics

KvK 24482048 Rotterdam
1 januari 2019


Copyright © 2010-2020 StaticMotion All Rights Reserved

- Algemene Voorwaarden - Privacy - Cookies - Copyright - Disclaimer - Over ons -